Saturday, September 15, 2012

आजची चांगली गोष्ट काय?


Inbox मधे ढीगानी Forward केलेल्या emails येत असतात. परंतू क्वचित एखादी मनाला स्पर्शून जाते. अशीच एक email नुकती  वाचनात आली. त्यातला संदेश इतका आवडला की मी ती email घराच्या माणसांना पाठवली. पण काही मोजक्या माणसांपुरता तो संदेश सीमीत राहू नये असं वाटलं आणि म्हणून हा लेखन-प्रपंच....

आपल्या मनात रोज अनेक विचार येत असतात. तसंच वगवेगळ्या भावना ही आपण अनुभवत असतो. कधी कधी मात्र उगाच मरगळल्यासारखं वाटतं, नकारात्मक विचार बळावतात. लक्ष, पेल्यातल्या अर्ध्या रिकाम्या भागाकडे जातं. असं होताच पटकन मन पेल्याच्या अर्ध्या भरलेल्या भागाकडे कसं बरं वळवायचं? प्रत्येक दिवस आनंदी आणि सकारात्मक दृष्टीने कसा जगायचा? ह्या प्रश्नांचे  उत्तर त्या email मधे होते....तर ऐका....

अशी जरा मरगळ येताच स्वतःला प्रश्न विचारा - "आजची चांगली गोष्ट काय?" मग दिवसभरातल्या घडामोडींचा आढावा घ्या. दिवसभरात काहीतरी घडलं असेल ज्यामुळे तुम्हाला क्षणभर का होईना आनंद झाला असेल. उदाहरणादाखल - एखाद्या जुन्या मित्राचा अचानक फोन आला असेल...किंवा केलेल्या कामाचे योग्य कौतुक झाले असेल....किंवा दुपारी मस्त झोप झाली असेल...किंवा काहीतरी छान वाचनात आले असेल ...(आलं लक्षात?) त्या चांगल्या गोष्टीची आठवण होताच तुम्हाला मस्त वाटायला लागेल. 

अगदी लहान-सहान गोष्टी आपल्याला आनंद देउन जातात. पण आपण त्यांना लगेच विसरतो. त्या उलट एखादी छोटीशी ठसठस मात्र उराशी बाळगून गोंजारत बसतो.

तेव्हा आठवडाभर हा प्रयोग करून बघा. रात्री झोपताना चांगल्या गोष्टीची स्वतःला आठवण करून द्या किंवा डायरीत लिहून ठेवा...मित्र मंडळी/नातेवाईक जमले की संभाषणाची सुरुवात ह्या प्रश्नाने करा.....जस-जसं हे अंगवळणी पडेल तस-तसं तुम्हाला जाणवेल की दिवसात एकच नाही तर अनेक चांगल्या गोष्टी घडत असतात - त्या गोष्टी पकडायची मग सवय लागेल. तर मग करा प्रयोग आणि बघा कसं वाटतंय...

मग, आजची चांगली गोष्ट काय? :)